MUQADDIMAH

BAHAWA dengan sesungguhnya adalah diisytiharkan, demi untuk menyempurnakan taqwa kepada Allah dan kebaktian kepada sesama manusia, yang dijadikan bagi menegakkan AL AMRU BIL MA'RUF WAN NAHYU 'ANIL MUNGKAR dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka inilah diisyiharkan sebuah pertubuhan yang dinamakan "PARTI ISLAM SEMALAYSIA"

Tuesday, May 12, 2009

BAB YANG KESEPULUH: DARIHAL DEWAN-DEWAN (samb.2)

FASAL 55 (FASAL 48 lama). Dewan Pemuda PAS Negeri dan Wilayah Persekutuan
(1) Sebuah Dewan Pemuda PAS Negeri dan Wilayah Persekutuan yang kemudiannya disebut ‘Dewan Pemuda PAS Negeri’ sahaja hendaklah ditubuhkan oleh Badan Perhubungan PAS Negeri dan Wilayah Persekutuan yang dianggotai oleh pemuda-pemuda ahli PAS dalam negeri itu sepertimana yang disebutkan dalam Fasal 51(3) Perlembagaan ini.

(2) Pejabat bagi Dewan Pemuda PAS Negeri itu ialah sepertimana yang telah disebutkan di dalam Fasal 39(2) Perlembagaan ini.

(3) Sebuah buku daftar ahli bagi Dewan Pemuda PAS Negeri yang dicatatkan di dalamnya, Nama, Nombor Kad Pengenalan, Umur, Alamat, Pekerjaan dan Nombor Sijil Keahliannya dalam PAS hendaklah disedia dan disimpan di Pejabat Dewan Pemuda PAS Negeri itu.


FASAL 49. Muktamar Dewan Pemuda PAS Negeri

(1) Dewan Pemuda PAS Negeri hendaklah mengadakan Muktamar Tahunan sekali dalam setahun sebelum daripada berlangsungnya Muktamar Dewan Pemuda PAS Pusat, atau pada bila-bila masa yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri itu.

(2) Muktamar Khas Dewan Pemuda PAS Pusat bolehlah diadakan beberapa kali dalam setahun sekiranya dikehendaki oleh Ketua Dewan Pemuda PAS Pusat atau dengan permintaan bersurat daripada sekurang-kurangnya satu pertiga daripada Ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Pusat atau satu pertiga daripada Dewan Pemuda PAS Kawasan. Maka Muktamar Khas ini tidaklah boleh dibincangkan apa-apa perkara selain daripada yang kerananya Muktamar itu diadakan.

(2) Ahli bagi Muktamar Tahunan/Khas Dewan Pemuda PAS Negeri itu ialah;
(a) Pengerusi Tetap dan Timbalannya.
(b) Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri.
(c) Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan atau Timbalannya atau Naibnya jika Ketua itu berhalangan.
(d) Tidak lebih dari tujuh orang wakil Dewan Pemuda PAS Kawasan yang diangkat dan dilantik oleh Mesyuarat Agung Dewan Pemuda PAS Kawasan itu.

(3) Cukup Bilang bagi menjalankan Muktamar itu ialah satu perdua daripada ahli-ahli Muktamar itu hadir.

(4) Pengerusi bagi Muktamar Dewan Pemuda PAS Pusat itu ialah Pengerusi Tetap atau Timbalannya yang dipilih pada tiap-tiap dua tahun sekali atau pada mana-mana Muktamar Tahunan Dewan Pemuda PAS Negeri yang ada pemilihannya, daripada kalangan ahli-ahli PAS.


FASAL 50. Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri

(1) Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri itu adalah terdiri dari:
(a) Seorang Ketua
(b) Seorang Timbalan Ketua
(c) Seorang Naib Ketua
(d) Seorang Setiausaha
(e) Tidak lebih tiga orang Penolong Setiausaha
(f) Seorang Bendahari
(g) Seorang Ketua Penerangan,
(h) Seorang Pengarah Pilihanraya Pemuda, dan
(i) Tidak lebih daripada lima belas orang Jawatankuasa Biasa.

(2) Ketua, Timbalan Ketua, Naib Ketua dan dua pertiga daripada Ahli-ahli Jawatankuasa yang disebutkan dalam ceraian (1)(i) Fasal ini hendaklah dipilih dan dilantik oleh Muktamar Tahunan Dewan Pemuda PAS Negeri daripada pemuda-pemuda ahli PAS dalam negeri itu pada tiap-tiap dua tahun sekali atau pada mana-mana Muktamar Tahunan Dewan Pemuda PAS Negeri yang ada pemilihannya.

(3) Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan, Pengarah Pilihanraya Pemuda dan satu pertiga daripada Ahli-ahli Jawatankuasa yang disebutkan dalam ceraian (1)(i) Fasal ini hendaklah dilantik oleh Ketua di dalam dan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu daripada pemuda-pemuda ahli PAS dalam negeri itu, dan akan memegang jawatannya selama dua tahun, atau sehingga kepada Muktamar Tahunan Dewan Pemuda PAS Negeri yang akan datang yang ada pemilihan, atau sehingga ia berhenti atau diberhentikan dengan apa-apa jua sebab sekalipun.

(4) Jika Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri berhenti atau diberhentikan dengan apa-apa jua sebab sekalipun, maka Timbalannya hendaklah memangku Jawatan itu sehingga kepada Muktamar Tahunan Dewan Pemuda PAS Negeri yang akan datang yang ada padanya pemilihan. Jika kedua-duanya behenti atau diberhentikan dengan apa-apa jua sebabpun, maka Naib Ketuanya hendaklah dilantik memangku Jawatan Ketuanya dan seorang dari Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda Negeri hendaklah dilantik memangku Jawatan Timbalan Ketua Dewan itu dan seorang dilantik memangku Jawatan Naib Ketua di dalam dan dengan persetujuan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu sehingga ke Muktamar Tahunan yang akan datang yang ada pemilihan. Dan jika Naib Ketuanya juga berhenti atau diberhentikan maka seorang dari Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri hendaklah dilantik memangku Jawatan Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri dan seorang dilantik memangku Jawatan Timbalan Ketua Pemuda PAS Negeri dan seorang dilantik memangku Jawatan Naib Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri di dalam dan dengan persetujuan Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu sehingga kepada Muktamar Tahunan yang akan datang yang ada padanya pemilihan. Dan ditempat mereka yang mereka kosongkan itu bolehlah dilantik gantinya oleh Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu daripada mana-mana pemuda ahli PAS Negeri itu boleh Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu.

(5) Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri hendaklah mengadakan mesyuaratnya sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun, atau pada bila-bila masa yang dikehendaki oleh Ketua atau dengan permintaan bersurat daripada tidak kurang dari satu pertiga daripada jumlah Ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri itu.

(6) Ketua, Timbalan Ketua, Naib Ketua, Setiausaha, Penolong-penolong Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan dan Pengarah Pilihanraya Pemuda adalah dengan sendirinya menjadi Jawatankuasa Harian Dewan Pemuda PAS Negeri.

(7) Adapun Jawatankuasa Harian Dewan Pemuda PAS Negeri mempunyai tugas-tugas berikut:
(a) Bertanggungjawab keatas kesempurnaan pentadbiran dan perjalanan Dewan Pemuda PAS Negeri dan urusan-urusan biasa Dewan ini.
(b) Menimbangkan sesuatu perkara yang mustahak dan terpaksa disegerakan.
(c) Mengadakan hubungan dan diplomasi dengan pelbagai pihak di peringkat Dewan ini selagi tidak bertentangan dengan dasar-dasar parti.
(d) Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diperturunkan kepadanya oleh mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri.
(e) Semua keputusan dan tindakan yang dibuat oleh Jawatankuasa ini mengikut Pecahan (a), (b) dan (c) Ceraian ini hendaklah dimaklumkan dan disahkan oleh Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri.

(8) Cukup bilang bagi menjalankan mesyuarat Jawatankuasa Kerja itu ialah satu perdua daripada ahli-ahlinya hadir dan cukup bilang bagi mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Harian itu ialah lima orang daripada ahli-ahli hadir.

(9) Adapun seseorang Ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri itu bolehlah dilucutkan jawatannya dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan jika gagal hadir mesyuarat sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa sebarang makluman kepada Setiausaha Dewan itu.

(10) Ketua atau Timbalannya jika Ketua itu berhalangan, hendaklah mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan itu.

(11) Ketua dan Setiausaha Dewan Pemuda PAS Negeri itu adalah dengan sendirinya menjadi Ahli Badan Perhubungan PAS Negeri itu.


FASAL 51. Tugas-tugas Am Dewan Pemuda PAS Negeri

(1) Ketua
(a) Bertanggungjawab atas kesempurnaan perjalanan pentadbiran, gerakan dan kegiatan Dewan Pemuda PAS dalam negerinya.
(b) Mengambil segala langkah yang perlu bagi menjaga dan memelihara perpaduan persefahaman dan kesungguhan ahli-ahli Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri dalam menjalankan tugas masing-masing.
(c) Melantik Setiausaha, Bendahari, Ketua Penerangan dan Ahli-ahli Jawatankuasa Kerja yang dilantik menurut peruntukan Perlembagaan ini dengan perstujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri.
(d) Menetap dan mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Pemuda PAS Negeri.

(2) Timbalan Ketua
(a) Membantu tugas-tugas Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri.
(b) Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Pemuda PAS Negeri apabila Ketua Dewan berhalangan atau tidak hadir.

(3) Naib Ketua
(a) Membantu tugas-tugas Ketua dan Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri.
(b) Mempengerusikan mesyuarat-mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Pemuda PAS Negeri apabila Ketua dan Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri berhalangan atau tidak hadir.

(4) Setiausaha
(a) Bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua Dewan Pemuda PAS Negeri dan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan.
(b) Bertanggungjawab atas kesempurnaan dan pelaksanaan pentadbiran Pejabat Dewan Pemuda PAS Negeri dan pengambilan kakitangannya dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Harian Dewan Pemuda PAS Negeri.
(c) Bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat Jawatankuasa Kerja dan Jawatankuasa Harian Dewan Pemuda PAS Negeri.

(5)Penolong Setiausaha
a. Bertanggungjawab kepada Setiausaha Dewan Pemuda PAS Negeri
b. Membantu tugas-tugas Setiausaha dalam urusan pentadbiran Pejabat Dewan Pemuda PAS Negeri.

(6)Bendahari
(a) Bertanggungjawab atas kesempurnaan kewangan Dewan Pemuda PAS Negeri.
(b) Bertanggungjawab menyediakan penyata tahunan kewangan untuk diperiksa oleh Pemeriksa Kira-kira Dewan Pemuda PAS Negeri dan membentangkan penyata itu kepada Muktamar Tahunan Dewan Pemuda PAS Negeri.
(c) Menyediakan rancangan-rancangan untuk mengukuhkan kedudukan kewangan Dewan Pemuda PAS Negeri.

(7)Pengarah Pilihanraya Pemuda
a. Bertanggungjawab atas kesempurnaan seluruh urusan pilihanraya Dewan Pemuda PAS Negeri.
b. Menyedia, menyusun dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti pilihanraya Dewan Pemuda PAS Negeri.
c. Bertanggungjawab melaporkan kepada Ketua Dewan Pemuda PAS Kawasan dan Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri atas segala usaha dan tindakan berhubung dengan kegiatan Pilihanraya.

((8) Ketua Penerangan
(a) Bertanggungjawab atas kesempurnaan kegiatan dakwah dan penerangan Pemuda PAS dalam negerinya.
(b) Menyedia, menyusun dan menyelaraskan program dan kegiatan penerangan Pemuda PAS Negeri.
(c) Bertanggungjawab melaporkan kepada Ketua dan Jawatankuasa Kerja Dewan Pemuda PAS Negeri atas segala tindakan dan usaha yang dijalankan berhubung dengan kegiatan dakwah dan penerangan.

(9) Ahli-Ahli Jawatankuasa Kerja

(a) Menyatukan tenaga dan kegiatan pemuda-pemuda PAS Negeri.
(b) Menubuhkan Dewan Pemuda PAS Kawasan dengan kerjasama Dewan pemuda PAS Pusat, Perhubungan PAS Negeri dan PAS Kawasan.
(c) Menyelaras gerakan dan pentadbiran Dewan Pemuda PAS Kawasan-kawasan dengan kerjasama Badan Perhubungan PAS Negeri.
(d) Meluaskan pengaruh PAS di kalangan pemuda-pemuda melalui kegiatan-kegiatan belia sambil berusaha membentuk keperibadian mereka supaya menjadi pemuda yang bertanggungjawab kepada agama dan negara serta menyakinkan mereka kepada cita-cita Islam yang diperjuangkan oleh PAS.
(e) Membentuk Lajnah-lajnah yang difikirkan perlu dan melantik ahli-ahlinya di dalam dan dengan persetujuan mesyuarat Jawatankuasa Kerja Dewan itu.

No comments:

Post a Comment